Algemene inleiding MMBZ

Het digitale antibioticaboekje voor de regio Midden- en West-Brabant / Zeeland heeft als doelstelling het antibioticabeleid in de gehele regio éénduidig te maken. Gezien de sterke toename van resistentie tegen antibiotica is het van groot belang om terughoudend om te gaan met deze belangrijke geneesmiddelen. Dit antibioticaboekje is daarbij een leidraad.

Keuzes zijn gemaakt op grond van antimicrobiële activiteit, farmacokinetiek, toxiciteit en prijs. Zoveel mogelijk zijn middelen gekozen met een smal, op het geïsoleerde micro-organisme gericht, spectrum om resistentie-ontwikkeling te voorkomen.

Opmerkingen naar aanleiding van het huidige antibioticaboekje worden in dank aanvaard en zijn aanleiding voor het gemotiveerd verder werken en optimaliseren van dit antibioticaboekje.

Voor advisering rondom dosering en gebruik is de ziekenhuisapotheker 24 uur per dag beschikbaar.

Het digitale antibioticaboekje is niet altijd van toepassing op de individuele patiënt. Voor de adviezen omtrent de diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten zijn de artsen-microbioloog 24 uur per dag beschikbaar.